Site logo

Vaučeri 2023 – Besplatni vaučeri za odmor u Srbiji

Vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji su uveliko popularni među ljudima koji žele da provedu svoje slobodno vreme na različitim destinacijama u Srbiji. Prvih 100 000 vaučera je raspodeljeno u januaru 2023. godine, očekuje se druga tura vaučera, a prema najavi ministra turizma konkurs bi trebao da bude raspisan u maju ili junu ove godine.

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Ovim vaučerima se može obezbediti veoma povoljan odmor u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice. Međutim, postoje neka pravila koja treba da se poštuju kako bi se vaučer iskoristio na pravi način.

Pravila za subvencionisani smeštaj u Srbiji u 2023. godini

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Vaučer se može koristiti samo u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta i mesta studiranja korisnika vaučera.

Vaučer se može iskoristiti samo u trajanju od najmanje pet noćenja, a maksimalni iznos koji vaučer može pokriti je 5 000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći od 5 000 dinara, korisnik je dužan da ostatak sume plati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji od 5 000 dinara, vaučer pokriva ceo iznos, ali razlika do 5 000 dinara se ne može naknadno iskoristiti. Ugostitelj ne može naplatiti svih 5 000 dinara od Ministarstva turizma.

Smeštaj na Zlatiboru - Onore7 Zlatibor

Smeštaj na Zlatiboru

Korisnik vaučera u Pošti mora da podnese prijavu lično i da priloži potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, ako je u pitanju maloletno ili poslovno nesposobno lice, prijavu podnosi zakonski zastupnik uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Ukoliko želite da iskoristite besplatni vaučer za smeštaj u Srbiji, treba da se pridržavate ovih osnovnih pravila. Ova pogodnost vam pruža mogućnost da provedete vreme na različitim destinacijama u Srbiji i da uživate u svim pogodnostima koje one pružaju.

Ko može dobiti vaučer za odmor u 2023. godini?

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost da konkurišu za vaučere imaju sledeće kategorije stanovištva u Srbiji:
1) korisnici prava na penziju;
2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
7) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
10) studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer za odmor u Srbiji 2023?

Da bi koristili vaučer za smeštaj u Srbiji u 2023. godini prvi korak je da rezervišete smeštaj i popunite prijavu za vaučer. Potvrdu o rezervaciji izdaje smeštaj u kome ste dogovorili termin za gostovanje a prijavu možete popuniti u Pošti, gde se inače i podnosi dokumentacija za vaučere.

 

KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELJI DOSTAVLJAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELJU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.

Slično:  MINISTARSTVO TURIZMA - ZVANIČNO: Konkurs za novu turu vaučera u utorak 20. juna

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
3) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4) Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

 

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, jmbg, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Već jednom odštampani vaučeri se neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka na vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

Comments

Add a comment